Mücbir Sebep Dolayısıyla Yapılmış Düzenlemelerle İlgili Duyuru
3 Nisan 2020 Cuma

YENİ DÜZENLEMELER


VERGİ ÖDEVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNLEMLER


2019 Yılı Gelir Vergisi Beyanı ve Ödemesinde Erteleme

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken, 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.


Şubat 2020 Dönemi Katma Değer Vergisinde Erteleme

Şubat 2020 dönemine ilişkin, 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödenme süresi 24 Nisan 2020 tarihine uzatılmıştır.


Şubat 2020 Dönemi Ba-Bs Bildirimlerinde Erteleme

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Şubat Dönemi “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.


Elektronik Defter Beratlarının Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süresinde Erteleme

31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.


Mücbir Sebep İlanı Nedeniyle Mart, Nisan, Mayıs 2020 Dönemleri KDV ve Muhtasar Beyannameleri, Ba ve Bs Formları ile E-Defterlerde Erteleme

a)Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanların,
b)Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,
c)Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,

Mart, Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Aynı dönemlere ilişkin verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve bu dönemlerde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri de 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Söz konusu beyannamelere istinaden; Mart 2020 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 27.10.2020 Salı, Nisan 2020 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 27.11.2020 Cuma, Mayıs 2020 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28.12.2020 Pazartesi günü sonuna uzatılmıştır.
Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda, mücbir sebep bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.


Sokağa Çıkma Yasağı Getirilenlerin Vergisel Ödevlerine Erteleme

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca, 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle, sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilen mükelleflerin 22.03.2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.
Mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.


KDV Oran İndirimi

Yurtiçi hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetinde KDV oranı, 01.04.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında (30.06.2020 dahil) %1 oranına indirilmiştir.

Teknopark Şirketleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Personeline Uzaktan Çalışma Olanağı
Teknopark Şirketleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin kendilerine tanınan muafiyet ve teşviklerden yararlanabilmesi için personelin belirlenmiş alanlar içerisinde fiziki olarak çalışması gerekir. Ancak, sayıları aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmek kaydıyla, 2020 yılı Mart ve Nisan aylarında personelin evden çalışmasına izin verilmiştir.


Dilekçelerin Elektronik Ortamda veya Posta Yoluyla Alınması

Vergi dairelerinde elden dilekçe alınması uygulamasına 10.04.2020 tarihine kadar ara verilmiştir. Anılan tarihe kadar vergi dairesine verilmesi gereken tüm dilekçelerin İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda verilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede; işe başlama, işi bırakma, şube açılış-kapanış, borcu yoktur yazısı, mükellefiyet durum yazısı, tecil başvurusu, uzlaşma talebi vb. tüm dilekçeler elektronik ortamda İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) veya mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden ya da posta yoluyla gönderilecektir.


Gelir Vergisi Beyanlarının Elektronik Ortamda Alınması

Bilindiği üzere, 31 Mart 2020 tarihine kadar verilecek gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi, 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilenler beyanlarını zaten elektronik ortamda göndermektedir. Gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazanç ve iratlar için verilecek beyannameler ise 10.04.2020 tarihine kadar sadece Hazır Beyan Sistemi üzerinden verilecektir.


Vergi Ödemelerinin İnteraktif Vergi Dairesi veya Anlaşmalı Bankalardan Yapılması

Kredi kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilen vergi, harç ve idari para cezası ile değerli kağıt bedellerine ilişkin ödemeler 10.04.2020 tarihine kadar vergi dairesi vezneleri yerine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacaktır.


Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Ödemelerinin Vezneden Yapılmaması

Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi ödemeleri vergi dairelerinin vezneleri yerine alternatif ödeme kanalları (İnteraktif Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT) kullanmak suretiyle gerçekleştirilecektir.


Potansiyel Vergi Kimlik Numarası Taleplerinin İnteraktif Vergi Dairesi’nden Yapılması

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler, potansiyel vergi kimlik numarası taleplerini İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) uygulaması üzerinden gerçekleştirecek ve potansiyel vergi kimlik numarası elektronik ortamda oluşturularak kendilerine tevsik edici resmi belge söz konusu uygulama üzerinden sunulacaktır.


İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması

İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu sürenin mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur.


Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamında Genişletme

Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler sonucunda, aşağıda belirtilen vergi türlerinden
50.000 TL’ye kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulunmuştur.
1-Yıllık Gelir Vergisi
2-Zirai Kazanç Gelir Vergisi
-Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar)
-Kurumlar Vergisi
3-Kurumlar Vergisi Stopajı
4-Basit Usulde Ticari Kazanç
5-Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
6-Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4)
7-Gelir Geçici Vergi
-Kurum Geçici Vergi
-Diğer Ücretler
-Katma Değer Vergisi Tevkifatı


Mücbir Sebep Dolayısıyla KDV Beyanları Ertelenen Mükelleflerin Kısmi KDV Tevkifatı Karşısındaki Durumu

213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz. [Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nin I/C-2.1.3.1. bölümünün son paragrafı]
Mücbir sebep dolayısıyla KDV beyanları ertelenen mükellefler, mücbir sebep halinin geçerli olduğu süre boyunca, kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında KDV tevkifatı yapmayacaktır. Satıcıların; kısmi tevkifat kapsamındaki alıcılara fatura düzenlerken, alıcıların mücbir sebep kapsamında olup olmadığını sormaları ve alıcı mücbir sebep halinden yararlanıyorsa, düzenledikleri faturalara bahse konu nedenle KDV tevkifatı yapılmadığı yolunda şerh koymalarında yarar bulunmaktadır.


Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma

4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 23 üncü maddeyle, 30 Haziran 2020’ye kadar geçerli olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün (daha önce 120 gündü) hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün (daha önce 600 gündü) sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacaktır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecektir.
Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde belirtilen “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” nedeniyle derhal haklı fesih halleri dışında, işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekecektir. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuru tarihini, 31 Aralık 2020’ye kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.


Telafi Çalışmasının Süresinde Uzatma

7226 Sayılı Yasayla yapılan değişiklikle; iki ay içinde yaptırılması gereken telafi çalışmasının dört ay içinde yaptırılabilmesine olanak sağlanmaktadır. Ayrıca, Cumhurbaşkanına bu süreyi iki katına kadar artırma konusunda yetki verilmiştir.


İşverene Ücret Desteğine Devam edilecektir

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıda yer alan Geçici
80. madde eklenerek, 2020 yılı Ocak-Aralık ayları için koşulları sağlayan işverenler için yine koşulları sağlayan sigortalı çalışanlarının toplam prim ödeme gün sayısının 2.50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması öngörülmüştür. Bu düzenleme 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


HUKUKİ SÜREÇLERE YÖNELİK ALINAN ÖNLEMLER


İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması

22.03.2020 – 30.04.2020 tarihleri arasında nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.


İşyeri Kirasının Ödenmemesinin Hukuki Sorun Oluşturmaması

01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi nedeniyle, mal sahibi tarafından kira sözleşmesinin feshi mümkün olmayacak ve işyerinin tahliye edilmesi için yönünde işlem yapılamayacaktır.


Karşılıksız Çek, Protestolu Senet, Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Olarak Sicil Affı

5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen Geçici 2 nci madde ile anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaması sağlanmaktadır.
Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci bu hüküm uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacaktır.


Karşılıksız Çek Düzenleme Fiillerine İnfaz Durdurma

5941 sayılı Çek Kanununa eklenen Geçici 5 inci madde ile 24 Mart 2020’ye kadar karşılıksız çekten dolayı mahkum olanların cezalarının infazı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulmaktadır.
Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödeyecek ve kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir.
İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkeme hükmün infazının devamına karar verilecektir.
Hükümlü, taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde, ödemediği bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecektir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir.
Hükmün infazının durdurulması halinde ceza zamanaşımı işlemeyecektir. İnfazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre adli kontrol tedbirine karar verilebilecektir. Verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir.
Mahkemece verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilecektir. Verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilmesi mümkündür. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanunu’nca belirlenen itiraz usulü uygulanacaktır. Madde hükümleri, her bir suç için ancak bir kez uygulanabilecektir.


Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin süreler 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.


7226 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi ile Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;
a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,
b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durmaktadır.
Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.
Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.
Aşağıdaki süreler bu maddenin kapsamı dışındadır:
a)Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri.
b)5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler.
c)6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler. 2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında;
a)İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için ücret alınmaz,
b)Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir,
c)Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam eder, ç) İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınır.

Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları;
a)Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu,
b)İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu,
Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı, belirler. [7226 sayılı Kanun Geçici Md. 1]


BAZI ÖDEMELERİN ERTELENMESİNE YÖNELİK ALINAN ÖNLEMLER


İrtifak Hakkı Bedelleri ve Ecrimisillerde Erteleme

Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 01.04.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenir ve bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilir.


Esnaf Kredi Ödemelerine Erteleme

Esnaf ve sanatkârlardan, yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halkbanktan, 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren üç ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir. Buna bağlı olarak, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler ötelenecektir. Bu Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacaktır. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacaktır.


Esnaf Ahilik Sandığı Uygulamasında Erteleme

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 22. Maddeyle, ilgili Kanunda yer alan Ek 6. madde hükümleri ile 5510 sayılı Kanundaki Esnaf Ahilik Sandığına ilişkin hükümler 01.01.2021 tarihine kadar uygulanmayacaktır.

Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarında Erteleme Yetkisi
Elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresinin ve kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya doğal gaz dağıtım ve/veya tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin, gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. Bu düzenleme 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun yayımı tarihi olan 26.03.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLAMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER


Kredi Garanti Kurumlarına 25 Milyar Liralık Ek Kaynak Aktarma Yetkisi

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanına verilen Kredi Garanti Kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip DİBS ihraç etme yetkisi artırılarak 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarılmıştır.


Eximbank Kredilerinde ve Taahhüt Kapatmalarında Erteleme

Kredi geri ödeme vadeleri uzatıldı: Türk Eximbank’ın TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacaktır. Bu bağlamda ihracatçılarımızın faiz ödemeleri de 6 ay ertelenebilecektir.
Taahhüt kapatmaya ilave 1 yıl: Kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi henüz taahhüdü kapatılmamış olan ve taahhüt süresi dolmasına karşı ceza uygulanmamış olan krediler ile Haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkarılarak ihracatçılara ihracat yapmaları için verilen süre ilave 1 yıl arttırılmıştır.
Reeskont kredilerinde 2 yıl vade imkanı: Türkiye’nin en uygun maliyetli kredilerinden olan ve ihracatçıların büyük teveccüh gösterdiği reeskont kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan kredi vadeleri bu zor dönemde ihracatçılarımızın finansal yüklerini azaltmak için azami 2 yıla çıkarılacaktır.
Sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatıldı: Haziran ayı sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği 3 aya kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi alınmayacaktır. Ayrıca sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin vadelerinin 30 gün uzatılarak sigorta ürününden yararlanan ihracatçılarımıza kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.


Çek Ödeme Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği

Çek Ödeme Destek Kredisi: Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam edilecektir. “Çek Ödeme Destek Kredisi” ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık % 9,5 faizli olacaktır. KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibidir:

Yıllık Ciro (TL) Azami Kredi Tutarı (TL)
0 – 25 Milyon 1 Milyon
25-125 Milyon 5 Milyon
125 Milyon Üzeri 10 Milyon

Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği: Yukarıdaki uygulamaya ek olarak bankalar, başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” ne başlayacaktır. Kredi desteğini kullanacak firmaların, 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır. Teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaleti de sağlanabilecektir.
Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık % 9,5 faizli olacaktır. KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibidir:

Yıllık Ciro (TL) Azami Kredi Tutarı (TL)
0 – 25 Milyon 5 Milyon
25-125 Milyon 25 Milyon
125 Milyon Üzeri 50 Milyon

Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler her iki kredi paketine de başvurabileceklerdir. Uygulamaya katılacak olan bankalar, katılımlarını en kısa sürede kamuoyuna duyurup, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren talep kabul edecektir.