Eskişehir İli Üye Kayıtları Hakkında
23 Aralık 2019 Pazartesi

II. BÖLGE ANKARA OPTİSYEN- GÖZLÜKÇÜLER ODASI

SAYI:2019/685

KONU: Oda üye kayıt işlemleri hakkında

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE


İlgi: İliniz dahilinde optisyen-gözlükçü ve çalışma belgesi ile mesleğini icra edenler Oda’ya kayıt işlemleri hakkında


5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Birlik Merkez Yönetim Kurulu en az yüz meslek mensubunun faaliyette bulunduğu yerlerde kurulacak olan optisyen-gözlükçüler odalarının faaliyette bulunacağı iller ile yüzden az meslek mensubunun faaliyette bulunduğu illerin oda bölgelerini tespit ederek odaların kuruluşunu karara bağlar.” hükmüne müsteniden Birliğimiz Merkez Yönetim Kurulu’nca alınan 2019/3 sayılı karar ile, Ülkemizde faaliyet gösterecek olan 20 optisyen-gözlükçüler odası ve bu oda bölgelerine dâhil iller 28.06.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ilân ile meslek mensuplarına duyurulmuştur. Bilâhare, oda kuruculuğu için yapılan müracaatlar da değerlendirilerek Merkez Yönetim Kurulu’muzca alınan 2019/9 sayılı karar ile, odalarımızın kurucu kurulları görevlendirilmiş ve buna ilişkin ilân da 29.08.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanıp odalarımıza üyelik kaydı başlamıştır. Aynı geçici 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında ise, “Oda kurulan illerde ve bölgelerde faaliyette bulunmakta olan meslek mensupları, odaların kuruluşundan itibaren üç ay içinde odaya kayıt olmak zorundadır.” hükmü yeralmış bulunmaktadır. Odalarımızın kurucuları belirlenip üye kaydına başlandığının Resmî Gazete’de ilân edildiği 29.08.2019 tarihi itibarı ile meslek mensuplarının odaya kaydolmaları için mezkûr beşinci fıkrada öngörülen (3) aylık kanunî süre 29.11.2019 tarihinde sona ermiştir. Eskişehir ili ve ilçeleri dahilinde 83 kişi Oda’mıza kayıt yaptırmıştır.


İl ve ilçeler dahilinde, faaliyette olup Müdürlüğünüze kayıtlı olan ve Odamıza kayıt yaptırmayanlar yasanın emrettiği ‘’ 5193 sayılı Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre Birliğimiz ve odalarımız hakkında kıyasen uygulanması gerekli olan 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Mesleğini serbest olarak icra eden veya özel kuruluşlarda eczacılıkla ilgili hizmetlerde çalışacak eczacılar, iş’e başlamadan önce bulundukları ilin eczacı odasına kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine getirmeye mecburdurlar.” açık hükmü mevcuttur.


5193 sayılı Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak 24.05.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin “Odalar ve odaya kayıt mecburiyeti” başlıklı 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında da, mesleklerini serbest olarak icra edecek veya özel kuruluşlarda meslekleri ile ilgili hizmetlerde çalışacak olan meslek mensuplarının tâbi oldukları optisyen-gözlükçüler odalarına kaydolmak mecburiyetinde oldukları’’ tanzim edilmiştir. ‘’ Kanuni süre içinde odaya kaydını yaptırmadıkları için mesleklerini icra edemez duruma gelenlerin optisyenlik müesseselerindeki meslekî görevlerinin sonlandırılması ile bunlar yerine ilgili odaya kaydını yaptırmış bulunan meslek mensuplarının atanıp görevlendirilmeleri veya -çalışmaya devam etmeleri isteniyor ise- 29.11.2019 tarihine kadar odaya kaydını yaptırmamış olanların hemen odalarına kaydolmaları veya kaydını yaptırmalarının temini kanunî bir mecburiyettir.’’


Aksi takdirde, optisyenlik müesseselerinin kapatılması gibi istenmeyen ağır bir hukukî netice de doğabilecektir.
Bahsedilen hukukî tanzimler karşısında kanuna aykırı durumlara mahal vermemek bakımından, zikredilen (3) aylık kanunî süre içinde odaya kaydını yaptıramayan optisyen ve gözlükçülerin kimler olduklarının, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl’inizdeki meslek mensuplarının kaydolmaları gereken II. Bölge Ankara Optisyen-Gözlükçüler Odası’nın işbirliği içinde tesbit edilmesi suretiyle mezkûr Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin gereğinin bir ân evvel yerine getirilmesi icap etmektedir.
Diğer taraftan, bundan sonra optisyenlik müessesesi açma talebi vâki olduğunda, mesul müdür olarak atanacak olanların ilgili optisyen-gözlükçü odasına kaydolmuş olmaları şartının aranmasının kanunî bir gereklilik olduğu açıktır.


Müdürlüğünüzün talebi doğrultusunda kayıt yaptıran üyelerin Odamız tarafından sizlere e-mail yoluyla ya da liste şeklinde anında bildirileceğini, gereğine emirlerini ve yapılan işlemlerden Odamıza de bilgi verilmesini arz ve rica ederiz.


GENEL SEKRETER

ERTUĞRUL KARAOĞLAN