e-Fatura Uygulaması
30 Ekim 2019 Çarşamba

19 Ekim 2019 tarihli  Resmi Gazete’ de, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Buna göre Tebliğin, meslektaşlarımızı ilgilendiren maddesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.


IV: 2. E-Arşiv Fatura Uygulaması


Genel Olarak


Kanun hükümlerine göre fatura, kağıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen ikinci nüshası ise yine kağıt ortamında ayrı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir.


Bu Tebliğ kapsamında Başkanlıktan e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmaz izni alan mükellefler, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan kullanıcılara (vergi mükellefleri veya vergi mükellefi olmayanlar) düzenleyecekleri faturaları da elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak oluşturur, alıcının talebine göre e-Arşiv Faturayı kağıt veya elektronik ortamda iletir ve düzenleyene ait nüshayı ise elektronik ortamda muhafaza ve ibraz ederler.


Elektronik ortamda oluşturulan faturanın alıcısına kağıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.


Bu Tebliğde düzenlenen e-Arşiv Fatura belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamındaki ‘’Fatura’’ belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.


e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, bu Tebliğin  ‘’V.7.’’ ve ‘’VIII.’’ Numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-Fatura olarak, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında ise faturayı e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.


IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar


e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi aşması halinde, söz konusu faturaların, bu Tebliğin ‘’V.7.’’ ve ‘’VIII.’’ numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, ‘’e-Arşiv Fatura’’ olarak Başkanlıkça  sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur. Söz konusu faturaların bu Tebliğin  ‘’V.7.’’ ve ‘’VIII.’’ Numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Arşiv Fatura yerine matbu (kağıt) fatura olarak düzenlenmesi veya alınması halinde faturayı düzenleyen nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her bir kağıt fatura için ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 353 üncü maddesinde öngörülen  cezai hüküm uygulanır.


Satıcı ve alıcının her ikisinin de e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde, bunlar arasında düzenlenen faturaların tamamının e-Fatura olması gerekmektedir.


Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup, faturaların vergi dahil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır.


Bu kapsamda düzenlenmesi gereken e-arşiv Faturalara ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarda açıklanır.


Tüm Tebliğ : https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf