2020 Oda Aidatlarının Ödenmesi Hakkında
7 Temmuz 2020 Salı

Saygıdeğer üyelerimiz;


Bilindiği üzere; Optisyen-Gözlükçüler Odalarına kayıtlı bulunan meslektaşlarımız, 24.04.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin 51 inci maddesine ve odalarımız hakkında kıyasen uygulanmakta olan 6643 sayılı Kanun’un 55 inci maddesine göre, her yıl değişen miktarda yıllık aidat ödemek durumundadır.


Üyelerimizin bu yıl için ödeyeceği yıllık aidatın miktarı, 1.221,80TL (bin iki yüz yirmi bir lira, seksen kuruş) olarak tayin edilmiştir.


Sözü edilen Yönetmeliğin 55 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine ve 6643 sayılı Kanun’un 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, yıllık aidatın en geç şubat ayının sonuna kadar ödenmesi kanunî bir şarttır. Ancak, bahsi geçen Yönetmeliğe  10.03.2020 tarihli ve 31064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile eklenen Geçici Madde 7 ile 2020 yılına ilişkin yıllık aidatın son ödeme tarihi 31.07.2020 olarak belirlenmiştir. Yani, 2020 yılına ilişkin yıllık aidat ödemesinin, en geç 31.07.2020 (Kurban Bayramı tatili sebebiyle 04.08.2020) gününün sonuna kadar mutlaka ödenmesi gerekmektedir.


Bahsedilen Kanun’un 55 inci ve Yönetmeliğin 51 inci maddeleri hükümlerine göre, aidatlarını ödemeyen üyeler, aidat borcunu ödemedikleri süre boyunca, oda hizmetlerinden faydalanamayacakları gibi; aynı Kanun’un 49 uncu maddesi hükmü uyarınca, yapılan tebligata rağmen 30 günlük kanunî süre içinde aidatlarını ödemeyenler hakkında, İcra ve İflâs Kanunu hükümleri çerçevesinde ayrıca icra takibine başvurulması söz konusudur.


Bu durumda, Oda’mızca asla arzu edilmeyen herhangi bir olumsuz işleme sebebiyet verilmemesi bakımından, 2020 yılına ilişkin yıllık aidatınızın, belirtilen banka hesabına yatırma suretiyle ödenmesi isabetli olacaktır.


Banka Hesabı No: IBAN: TR67 0006 4000 0014 2131 117368


Bilginizi ve gereğini önemle rica eder, meslekî çalışmalarınızda başarılar dileriz.